برچسب: 9 فروردین

خبر 20، 9 فروردین 99

خبر 20، 9 فروردین 99

0 commentsمتفرقه9 فروردینخبر 20

در این شب خجسته، به حق این مولود فرخنده، شفای همه بیماران رو از حضرت حق خواستاریم. ***ماندگاری ویروس کرونا در هوا و انتقالش از این طریق، صحت نداره … معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته: سودجوها* این خبر جعلی رو منتشر کردن … توضیحات بیشتر در بسته فضای مجازی خبر بیست.**رئیس جمهور گفت طرح ….  Read More