اطلاعیه شماره ۲ کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا

اطلاعیه شماره ۲ کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا

[ad_1]  کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا دومین اطلاعیه خود را منتشرکرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: باسمه تعالیاطلاعیه شماره ۲ کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا اکنون که همراهی، همکاری، حمایت و مشارکت مثال زدنی مردم شریف و عزیز ایران، در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کوئید ۱۹ و …

ادامه مطلباطلاعیه شماره ۲ کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا