برچسب: نانسی پلوسی رئیس جمهور تهمت's coronavirus محرک بیانیه: It's مسخره – CNN Video

نانسی پلوسی رئیس جمهور در مغلوب ساختن پیشی جستن coronavirus محرک بیانیه: این مسخره

نانسی پلوسی رئیس جمهور در مغلوب ساختن پیشی جستن coronavirus محرک بیانیه: این مسخره

0 commentsمتفرقهسیاستنانسی پلوسی رئیس جمهور تهمت's coronavirus محرک بیانیه: It's مسخره - CNN Video

[ad_1] دولت از اتحادیه در مصاحبه با سی ان ان جیک دق الباب خانه سخنران نانسی پلوسی انتقاد رئيس جمهور تهمت پس از رئیس جمهور به نظر می رسید به قلم مو رنگ را کنار یک ارائه در coronavirus محرک لایحه که ارائه نظارت به نحوه خزانه وام پول به کسب و کار. منبع: سی ….  Read More