برچسب: قانون جذب

قانون جذب پس از شکست عشقی

0 commentsمتفرقهattractionfailure of lovelaw of attractionlearningThe law of attraction after the failure of loveشکست عشقیقانون جذب

قانون جذب پس از شکست عشقی چگونه می‌تواند به افراد کمک کند؟ ر روابط و قانون جذب کسانی وجود دارند که به گذشته که نگاه می‌کنند باورشان نمی‌شود که چقدر روابط شکست‌خورده در زندگی داشته‌اند و نمی‌دانند که چرا این اتفاق هنوز برای آن‌ها تکرار می‌شود. هر رابطه‌ای با امید به چیزی جدید و جذاب ….  Read More