یک فرمالیستی و تحلیل مور هیچ قو هیچ خوب

[ad_1]

“هیچ قو هیچ خوب” رایگان است-آشنا چهارده-صف شعر نوشته شده توسط ماریان مور برای 20th anniversary edition از شعر مجله. شایعه شده بود در آن زمان که مجله را پایان آن سال نشان می دهد که شعر یک آهنگ قو برای مجله (یک آهنگ قو معمولا نوشته شده در جشن درخشش یک دوره است که در مورد پایان دادن به انجمن خوش آمدید جدید) اما در عین حال یادآوری میکند که در مجله تولید باید راه را برای جدید.

بیشتر به بحث در مورد تجزیه و تحلیل مور جریان آزاد قطعه ادبی کار فرمالیستی رویکرد می تواند انجام این کار است. رویکرد فرمالیستی و یا به سادگی فرمالیسم است یکی از بسیاری از رویکردهای ادبی در تجزیه و تحلیل و یا نقد یک اثر یا نثر یا شعر. در نثر فرمالیسم است تجزیه و تحلیل این ساختار است که باعث می شود آن را یک اثر نثر – عناصر اصلی داستان: تنظیم, شخصیت, طرح, درگیری, تم و اخلاقی است. در شعر از سوی دیگر فرمالیسم نیز تجزیه و تحلیل ساختار آن یعنی شناسایی و ریتم و قافیه طرح و همچنین به عنوان تصاویر اشارات و ارقام و بیان است که در درک معنای واقعی و یا پیام است که کار ادبی انتقال است. این تصاویر اشارات و ارقام بیان همه با هم تشکیل به اصطلاح “هدف همبستگی”.

هدف همبستگی از کلمه “هدف” (object) یک بزرگنمایی از یک شی است که نشان دهنده و یا ارتباط ویژگی های آن است که از آنچه که نویسنده نشان میدهد. در مور این شعر “هیچ قو هیچ خوب” تعدادی از هدف همبستگينماها ارائه شده است.

اولین هدف همبستگی به نظر می رسد در خط دوم از بند اول یعنی “ورسای”. ورسای شناخته شده است به یک کاخ در فرانسه که محبوب ساخته شده بود آن نور روشن است. از سوی دیگر مور اشاره کرد “ورسای” به عنوان یک شی که بزرگ هنوز هم آب مرده چشمه (ساخته چشمه). او در مقایسه با ورسای در حال حاضر دولت به عنوان به که مرده چشمه – و هنوز هم سکوت. در همان خط ادامه خط 3 به 4 مور نیز اشاره کرد از قو به عنوان والا و مسخره هنگامی که به عنوان مثال هنگامی که آن را skims در سراسر آب آن را به نظر می رسد خیلی خوب است اما پس از آن از دست می دهد ظرافت آن زمانی که آن را دیده است از زیر waterbeds. در خط پنجم درآمد حاصل مور مقایسه یک قو به “چیت چین”. “چیت” یک کلمه هندی به معنی از چندین رنگ یا روشنایی. در این خط ساخته شده است روشن است که مور است که در واقع صحبت کردن در مورد “واقعی” یا “زندگی” قو نسبت به رنگارنگ “چین” قو – تقلید از “واقعی” قو. در خط 8 مور نیز اشاره کرد و از “یقه” و توصیف آن به عنوان “دندان طلا”. به عنوان فوق مور توصیف چیت چین که هر چند آن را ندارد “زندگی” استقلال و نه هیچ وجود خود را که “واقعی” قو است ارائه شده است به عنوان برتر (طلا). این نتیجه را می دهد راه را برای تعیین چه مور در واقع به معنای “واقعی” قو بودن “*نگران” – نقاشی کمال “چین” قو گرفتهای یا مظنون حافظه از “واقعی” قو. *نگران به معنی شک یا ظن

در دومین بند مور آغاز می شود آن را با شرح یک جفت از لویی پانزدهم candelabra تزیین با درسدن چین گل ها و قوها در این قطعه از هنر بودن هنوز زنده است اما پادشاه در عصر آن ساخته شده است مرده (خط 14); در نتیجه, همچنین sating که کاخ او بود در واقع ورسای.

به مجموع آن چه مور در تلاش است به این مفهوم را میرسانند (به نظر شخصی من) در خود آشنا شعر است که هر کس می شود شانس داشتن به اصطلاح “خود زندگی”; اما درست مثل چگونه انسان ساخته شده چشمه به نظر می رسد هنوز, چگونه ورسای استفاده می شود به درخشش بنابراین روشن چگونه “واقعی” قو از دست می دهد ظرافت آن که دیده می شود در زیر آب, و چگونه آن را از دست می دهد و کمال آن در مقایسه با زمانی که به رنگارنگ “چین” قو و چگونه تزیین جفت candelabra شده بود نشسته هنگامی که پادشاه است مرده, همه چیز در پایان هر پایان اتفاق می افتد به استقبال جدید آمده است.

[ad_2]