کود اگریفرت سولفات پتاسیم – خدمات کشاورزی سروکده

درواقع پتاسیم اهمیت ارتقا تجمع اسمولیتهای سازگار مثل قندها و پرولین، مراقبت محتوای نسبی آب برگ که در این باز‌نگری هم تأیید شد و افزایش عمل آنزیمهای آنتیاکسیدان (Cakmak, 2005)، تجمع گونههای فعال اکسیژن را کمتر داد و درنتیجه به پایداری بخش اعظم رنگیزههای فتوسنتزی از جمله کاروتنوئید در تاکهای در معرض تنش شوری باعث شد. پتاسیم به جهت کامل شدن اکثری از عملکردهای اساسی در گیاهان از گزاره فعال کردن واکنش های آنزیمی ، سنتز پروتئین ها ، تشکیل نشاسته و قندها و تهیه جریان آب در سلول ها و برگ ها آیتم نیاز است. همینطور در سنتز پروتئین ها، قندها، نشاسته دخیل است و از طرفی موجب تهیه و تنظیم جریان آب در سلول ها می شود یکی دیگر از وظایف پتاسیم باز و بسته کردن دریچه هاست همان طور که میدانید دریچه ها در هدر رفت و یا این که ذخیره آب نقش دارا‌هستند و باعث ورود و خروج گازهای اهمیت مانند دی اکسید کربن و آب به درون گیاه می شوند. صورت 2- اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد در محتوای قندهای نامحلول (A)، قندهای محلول (B) و غلظت پرولین (C) برگ انگور بیدانة سفید در تنش شوری: S1 (NaCl اساسی غلظت صفر میلیمولار)، S2 (NaCl اصلی غلظت 25 میلیمولار)، S3 (NaCl مهم غلظت 50 میلیمولار) و S4 (NaCl اصلی غلظت 100 میلیمولار)- مقادیر، میانگین سه تکرار ± انحراف واحد سنجش هستند. مقایسة محتوای نسبی آب در شوری یکسان در دو میزان تیمار پتاسیم سولفات نشان اعطا کرد با افزایش شوری اثر تعدیلکنندگی پتاسیم سولفات نیز کاهش یافت. به کارگیری از کود نیترات کلسیم در برنامه کوددهی امداد بسزایی در رشد مناسب خیس و در عاقبت کیفیت پایانی خوبتر میوه خواهد داشت. رشد دهندگان گیاهان غالباً از K₂SO₄ به جهت محصولاتی استعمال می نمایند که کلرید اضافی – کودهای KCl همگانیبه جهت آن ها نامطلوب است. در چنین مواردی K₂SO₄ یک منشا K مضاعف مناسب است.سولفات پتاسیم تنها یک سوم KCl محلول هست بنابراین به میزان کلرید پتاسیم به جهت افزودن به خاک از طریق آب آبیاری حل نمی شود و در صورتی ترجیح دیتا می شود که نیاز به S اضافی باشد. اگر چه تنش شوری بر هردو کلروفیل a و b اثر میگذارد، کاهش کلروفیل b بهدلیل آلرژی بخش اعظم آن مشهودتر است (Kholova et al., 2009)؛ بنابراین نسبت کلروفیل a به کلروفیل b در تنش شوری بهویژه در مدت طولانی افزایش یافت. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم سولفات پتاسیم زیگلر بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.