کربن فعال (Activated Carbon) چیست؟

به جهت جذب شدن، مواد آلوده کننده ی آلی و کربن فعال هر دو بایستی در آب حل شده باشند تا میزان ی مواد کثیف کننده از تخلخلهای کربن فعال ریز تر شده و بتوانند از این تخلخلها عبور کرده و عده شوند. این کربنها شامل هر دو جور تخلخل اهمیت ترازو ی کوچک و بزرگ هستند. کوچکترین ذرات کربن یا ذغال را می اقتدار در جور پودری آنان تماشا نمود. این مواد در ایجاد آبمیوه، ماء الشعیر، روغن و قند و شکر گزینه استفاده قرار میگیرند. کربن فعال غالبا از زغال چوب (Charcoal) و بعضاً به عنوان biochar (زغال تهیه شده از زیست تودههای گیاهی و ضایعات کشاورزی) به کارگیری میشود. همین کمپانی صدها کالا استاندارد در فرمهای گرانوله، پودری و اکسترود شده دارااست که از مواد نپخته متنوعی شامل پوسته ی نارگیل، گریدهای مختلف زغال و چوب ساخته شده اند. همین در حالی هست که کربنهای دارای عدد ید کاهش ممکن هست تخلخلهای بزرگتری داشته باشند که برای مجزاسازی مولکولهای آلی بزرگ مناسب تر عکس کربن فعال است. جاکوبی اهمیت متنوع ترین اشکال کربنهای فعال در صنعت است. او‌لین استعمال از کربن اکتیو در مقیاس صنعتی هم در سال 1794 در انگلستان و به تیتر ادله رنگزدا در صنعت شکر انجام شد و همین روی داد شروع تحقیقات کلیدی کربن فعال در فاز مایع بود. کربن فعال به گروهی از مواد متخلخل کربنی اطلاق می‌گردد که علاوه بر ساختار متخلخل، حساس گنجایش جذب و قابلیت و امکان فعال سازی سطحی بالا هستند؛ هزینهی آن ها هم در مقایسه حیاتی سایر جاذبهای آلی مانند زئولیت پایینتر میباشد، علت این دستور هم مساحت سطحی قابل توجه آن ها است. اعتنا داشته باشید که هر چه این شاخص عمده باشد، به همان نسبت اقتدار جذب زغال هم افزایش پیدا خواهد کرد. فیلتر کلیدی کربن فعال دانهای (GAC) یک آیتم ثابت شده به جهت حذف بعضی مواد شیمیایی، به ویژه مواد شیمیایی آلی، از آب است. این مواد به عامل طبیعت شیمیایی شان به راحتی به کربن فعال جذب میشوند. چوب طبیعت نارگیل و گردو و غیره در صورت مخلوط شدن کلیدی اسید سولفوریک و سایر مواد شیمیایی به خمیر تبدیل می گردند و در غایت در محیطی اصلی دمای 500 تا 800 درجه سانتی گراد حرارت دیتا خواهند شد. علاوه بر جذب فیزیکی، واکنشهای شیمیایی نیز ممکن میباشد روی سطح کربن فعال صورت دهند. یکی از از همین واکنشهای شیمیایی می تواند حذف کلرین از آب پس از انجام واکنش شیمیایی کلرین کلیدی کربن و ساخت یونهای کلراید باشد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم کربن فعال در زغال بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.