چگونه قانون جاذبه کار می کند با بیمه حوادث و بیمه مسئولیت عمومی

[ad_1]

شما بدون شک شنیده قانون جاذبه اما شاید شما شنیده ام که اگر نظریه. من بحث در مورد چگونه قانون جاذبه و ناچیز تئوری برابر به ضرورت حادثه و بیمه مسئولیت خود را در روز به روز زندگی.

که اگر نظریه آمده است که هنگامی که شما ذکر چیزی و سپس یکی از دو چیز به سرعت اتفاق می افتد. اگر مورد یا وضعیت ذکر شده خوب بود, سپس آن را می رود. اگر چیزی ذکر شده بد است و سپس آن را به زودی اتفاق می افتد. که اگر نظریه است که اغلب برابر با “قانون مورفی” است که می گوید: “اگر چیزی بد اتفاق می افتد و سپس از آن خواهد شد’. من به شدت اصرار شما به توجه به این پیش بینی بدبینانه چرا که آنها درست هستند و یک بخش طبیعی از جاذبه قانون است.

برای هر عمل وجود دارد یک واکنش برابر و مخالف. این اصل درست است که در بسیاری از جنبه های زندگی و یکی از جاذبه های قانون است. قانون جاذبه می تواند به برخی از چیزهای بسیار خوبی را به زندگی خود, اما قانون جاذبه به راحتی می توانید کار خود را به ضرر بیش از حد.

پس چگونه شما در اطراف این جنبه های منفی از قانون جاذبه? که ساده است. شما باید دریافت کنید لازم بیمه در برابر پیش بینی و یا مشکلات ذکر شده. همین حالا بازی با سرنوشت چون شما را از دست بدهند. اگر ذهن خود را آغاز مسکونی شانس خود نیاز به پیمانکار بیمه مسئولیت عمومی و یا سایر بیمه حوادث پس از آن شما نیاز به سیاست های مناسب از آنجا که شما در حال حاضر جذب این رویداد است. شما در آن ذکر شده و در حال حاضر به دلیل این بد آن اتفاق خواهد افتاد. ذکر این نیز می تواند به معنای ذکر آن را به خودتان پس از همین حالا سعی کنید به فرار به یقین از حادثه فنی دلیل است که نمی خواهد کمک کند. فقط مسئولیت و یا بیمه حوادث.

من می خواهم به قادر به اینجا می گویند که ‘شما خواهد شد با تشکر از من برای اعمال فشار شما را به خرید بیمه نامه’ اما ممکن است همیشه نمی شود در این مورد. این واقعیت از خرید خود را از مسئولیت و یا بیمه حوادث تمایل به جلوگیری از این رخداد غم انگیز است که قطعا خواهد خود را دنبال کردهاید و نه خرید سیاست. به عبارت دیگر فقط گرفتن بیمه معکوس با اشاره به امکان و شما امن تر و با سیاست.

من امیدوارم که من را تحت تاثیر قرار بر شما ضرورت خرید پوشش بیمه شما فکر می کنم شما نیاز دارید چون فقط شما مشکوک شما نیاز بیمه در حال حاضر افزایش احتمال که رویداد ناگوار اتفاق خواهد افتاد. شما دریافت بیمه و این اقدام کمک می کند تا جلوگیری از عمل و یا مسئولیت از اتفاق می افتد. من امیدوارم که شما در حال حاضر درک اصول قانون جاذبه و اگر نظریه در رابطه با بیمه مسئولیت عمومی و بیمه حوادث.

[ad_2]