چگونه آن را تحت تاثیر قرار شما که دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن است رئيس جمهور ؟

[ad_1]

اگر این رویداد مؤثر است به شما احساسی اولین چیزی که باید از خودتان بپرسید این است: آیا دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن که ایجاد من واقعیت ؟ یا من خالق من واقعیت ؟ پاسخ واضح است: شما واقعیت خود را ایجاد کنید و این کار را انجام دهید حتی اگر هیلاری کلینتون برنده شده بود. هنگامی که شما اجازه دهید این حوادث تحت تاثیر قرار شما را در راه منفی شما به برخی از رشته دادن قدرت به غریبه ها که واقعا نمی باید کنترل زندگی خود را مگر اینکه شما آن را به آنها بدهد.

شما احتمالا شروع به استدلال می کنند که این مرد نفوذ در جهان آنقدر بزرگ است که آن را اجتناب ناپذیر است که پیروزی خود را به شما تاثیر می گذارد. ما در حال صحبت کردن در خنثی در راه است. بسته به نوع که شما خواننده این مقاله هستند, شما ممکن است از او حمایت یا نه. این واقعا نکته این نیست و مهم نیست در اصل. نکته این است که شما تأیید است که تاثیر این مرد غیر قابل اجتناب است در ایجاد واقعیت خود را.

من باید به شما بگویم یقین و آن را به شما روشن وجدان آن است که قانون جاذبه است که مسئول این واقعیت است که شما ایجاد می کنید. هماهنگی فکری با جهان را به خود جلب آنچه شما تمایل به زندگی خود را به مراتب قوی تر از تاثیر این است که این افراد مشهور را می تواند داشته باشد.

شما را به زندگی خود را که در آن شما تمرکز. این داستان که به شما بگویم در مورد زندگی خود را که واقعا مهم است. اگر شما تمرکز بر روی داستان زندگی خود را به عنوان شما می خواهید آن را به شما احساس خوب در حالی که شما آن را-بدون توجه به آنچه در داستان دیگران بگویید-داستان خود را است آنچه را آشکار در زندگی خود را. شما می توانید آن را به اتفاق می افتد اگر شما تمرکز بر روی آن و احساس مثبت حتی اگر این مردم دیگر شخصیت های معروف.

به گفته کارشناسان بیش از 99 درصد از جمعیت در انتظار شخص دیگری برای تغییر واقعیت خود را. آنها نیاز به یک رهبر به اعتماد به عنوان مثال و یا یک پروژه ملی برای بهبود کشور خود زندگی.

من دعوت شما را به بخشی از این اقلیت است که باید قدرت خودمان را. ما باور داریم که ما سازندگان واقعیت ما بدون توجه به آنچه رهبران جهان می گویند.

مهم نیست که اگر این رهبران فکر می کنم آنها باید کنترل و یا نه. آزادی خود را از تفکر است که مهم ترین چیز و افکار که در آن شما اقامت متمرکز به شما کنترل کامل از زندگی خود را. این چیزی است که شما آشکار خواهد شد در آینده نزدیک.

دیدن آن را در این راه تنها چیزی که بر شما در حال حاضر که دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن است رئیس جمهور این است که شما را از یک نقطه تضاد به بهتر روشن شدن داستان است که شما می خواهید برای گفتن و آشکار در زندگی خود را. آن شده اند که همان اگر هیلاری کلینتون برنده شده بود: شما را از یک نقطه تضاد به همان پایان است.

[ad_2]