هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده باید اهمیت توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حساس اعتنا به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی میباشد که برای ارتقا شتاب و توان اتومبیل آیتم استفاده قرار میگیرد ، به جهت این که بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید اخذ کنید همین آیتم یکی از از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی هست که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به نظر میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم میگردد و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. در صورتی که بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت دشوار و تهی دست به دانش منحصر در نظر گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که بها خودرو بالا می رود و افراد بضاعت و توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و اساسی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می کنند که نصب این قطعه باعث بروز ویژگیهای متمایز در ماشین هم میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی شتاب و کارایی بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حیاتی طراحی و تولید این قطعه حساس دارد، زمانه و هزینهای هست که شما باید به جهت آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از حیث کالا و ساختاری مهم یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اساسی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون می گردند و پروسهی انجام این واقعه حساس هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، سریع و آسانتر میباشد و این موضوع خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.