نقش بازی در رشد و آموزش کودکان از بهبود خلاقیت تا سلامت جسمانی و ..

جهت مداخله در مشکلات رفتاری، هیجانی و اجتماعی آنها می باشد.کودکان از طرز بازی می توانند مهارت های اجتماعی را یاد بگیرند و در این راستا بازی والد و نوپا امداد زیادی به نوپا می کند. مواد و روشها: در همین مطالعه نیمهتجربی ۱۲۲ مادر که بچه ۵-۱ ساله داشتند، حیاتی شیوه تصادفی خوشهای دومرحلهای از مهدهای بچه شهر ملایر در سال ۱۳۹۵ش تعیین شدند و به رخ تصادفی ۶۱ نفر به مجموعه امتحان و ۶۱ نفر به مجموعه در اختیار گرفتن تخصیص یافتند. به این منظور 355 نفر (149 دختر و 206 پسر) از کودکان مهدکودکهای شهر قم به نحوه نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و ما‌درها آنان به پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان آخنباخ (CBCL)، پرسشنامه سبکهای والدگری بامریند (PSS) و پرسشنامه استرس والدینی آبیدین(PSI-SF) جواب دادند. اهمیت همین روش، قبل از این که در موقعیتی واقعی مهم دیگران در گیر ایراد شود مجال خواهد داشت به واکنش ها و جواب هایش فکر نماید و بهترین جواب اجتماعی را تعیین کند. در نقش آفرینی فرزند شما می تواند در محیطی امن خیس مهارت هایش را اهمیت شما تمرین کند. بازی نمودن نقش های اجتماعی به نوپا شما یاری می کند تا مهارت هایی را که در شرایط های ذهنی حساس هم تمرین کرده اید، در موقعیت های واقعی به فعالیت گیرند. درصورتیکه کودکتان از نگاه کردن به چشمان شما اجتناب می نماید یا این که احساس ناراحتی میکند، دقت او را جلب کنید تا به نقش کودکان در جنگ چشمانتان نگاه کند.. راهکار سوم: از نقش بازی نمودن (رول پلی) استعمال کنید. برای رسیدن به این منظور، کافی است که خانواده، به هنگام به کار گیری نوپا از رسانه، در داستان وساطتِ فعال داشته باشد؛ به این معنی که حساس کودکِ خویش همراهی کند، درباره محتوای رسانه اظهارنظر کند، آن را ارزشگذاری نماید و در خصوص آن ابراز احساسات کند. ” به جهت افزایش اعتماد بچه و به سخن کشیدن او استعمال کنید. والدین نباید کودکانشان را در حالیکه شیون میکنند از خودشان قطع نمایند و به مربی مهد نوباوه بسپارند، بلکه خوب تر میباشد به جهت غلبه بر این اضطراب، والدین در روزهای ابتدایی مهدکودک تعدادی ساعت کنار کودک بمانند تا به محیط تازه عادت کند. والدین می توانند به یکدیگر یاری نمایند تا فرزندشان را خوب تر فهم و شعور کنند و به فرزند خود یاری کنند تا روابط اجتماعی را مدیریت کند. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استعمال از نقش کودکی یوری در سریال افسانه جومونگ ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.