مقاوم سازی سازه ها

به کارگیری از نحوه پیش تنیده و پس کشیده منجر افزایش قدمت بتن و کمتر بعد ها فونداسیون شده و اهمیت ساخت سقف یکپارچهی بتنی افزایش ایمنی در برابر بارهای جانبی(زمینلرزه) را در پی دارد. مقاوم سازی اساسی ژاکت بتنی با معایبی هست که از جمله آنان می توان به ارتقا بعد ها و وزن سازه، نیاز به قالببندی و عملیات اجرایی طولانی، صرف زمانه و هزینه بالا و آسیب فراوان به سازه اشاره کرد. همچنین از آنجایی که تیرها و ستون های فعلی که در کادر ثقلی گزینه استعمال قرار گرفته است با وزن دوچندان زیر تری نسبت به اعضای ساختمان حیاتی قاب خمشی می باشند، میزان مقاومت و سختی بدست آمده محدود خواهد بود. گاه حتمی می باشد جهت تعیین مشخصات موجود بنا از قبیل مقاومت مصالح و خصوصیات دینامیکی، برخی از کارهای آزمایشگاهی بر روی بنا یا این که مدلی از آن صورت گیرد. ساختمان های فریم خمشی که توانایی کافی به جهت مقاومت در برابر بارهای جانبی را نداشته و یا به جهت در دست گرفتن کردن تغییر تحول مکان نسبی زیاد منعطف می باشند را می اقتدار حیاتی به کار گیری از افزودن دیوارهای برشی مقاوم سازی نمود. دمپر یا میراگر یک شیوه کارآمد و موءثر به جهت ارتقا مقامت بنا است که انرژی وارده به ساختمان را اتلاف می نماید و درنتیجه نیروی زلزله به ساختمان وارد نشده یا این که میزان پاره ای از آن به ساختمان وارد میشود. جداسازهای لرزهای اصلی امکان جذب بالای انرژی بوده و همینطور در جهت افقی از انعطافپذیری لازم برخوردار هستند. در مقاوم سازی ساختمان ها هم هزینه دلیل گزینش کننده محسوب می شود. بدین ترتیب اجرای طرح مقاوم سازی یک ساختمان یک عدد از حق تقدم های با جامعه امروز کشور‌ایران می باشد. به علت دشواری بخش اعظم دیوار برشی نسبت به بادبند، تعداد دهانههای ضروری برای تعبیه دیوار برشی کمتر از دهانههای اضطراری برای بادبند می باشد که در سرانجام طرح مقاومسازی مشکلات کمتری در راستا معماری بوجود میآورد. ساختن ساختمان بر بر روی سیستم تجزیه لرزه ای می تواند از انتقال اکثر حرکت افقی زمین به ساختمان پرهیز کند (تاثیر زمین‌لرزه را تا ۸۰ % کمتر می دهد) و در نتیجه عجله شدید کف و جابجایی فی مابین طبقه کمتر می یابد. اساسی به کار گیری از جزء‌جزء‌کردن دینامیکی سازه از فونداسیون و به رخ موثرتر اصلی ادغام این طرز اهمیت تجهیزات میراگر، می توان تنش های وارد شده به ساختمان بعلت نیروی ز‌لزله را کاهش داد. نوارهای حیاتی الیاف پلاستیکی قابلیت و امکان انعطاف متعددی داشته و مثل پارچه به دور ستون پیچیده می شوند. متدال ترین روش مقاوم سازی ستون ها حساس FRP، دورپیچ نمودن سطح خارجی ان ها دارای نوارهای FRP است. در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت مقاوم سازی فلزی.