فیزیک کوانتوم و قانون جاذبه – چه لینک ؟

[ad_1]

اگر شما شنیده ام از قانون جاذبه شانس هستند که شما در سراسر آمده اشاره از فیزیک کوانتوم به عنوان به خوبی. در ابتدا تصور این دو موضوع به نظر می رسد جهان جدا از یکدیگر است. اما در صورتی که پس چرا مردم ذکر فیزیک کوانتوم و قانون جذب را با هم, به عنوان اگر وجود دارد یک پیوند عمیق بین آنها ؟ اجازه دهید ما را نگاه کنید که چرا این دو به ظاهر متنوع موضوعات دریافت همزمان توجه و ذکر است.

دقیقا همان چیزی است که فیزیک کوانتوم?

فیزیک کوانتومی است که شاخه ای از فیزیک است که به طور خاص معاملات با کوانتوم است. کوانتوم چیزی جز دقیقه یا تفکیک بخش انرژی است. فیزیک کوانتومی است که بر اساس برخی از مهم اساسی حقایق است. آن را می سازد یک نقطه بسیار روشن است که دنیای کوانتوم کاملا متفاوت از جهان که در آن زندگی می کنیم. بعد آن را بیان می کند که ذرات بنیادی از کوانتوم می تواند وجود داشته باشد هر دو در موج و ذره فرم.

وجود دارد بسیاری دیگر از مسائل پیچیده مورد بحث این موضوع اما آنچه مهم به افرادی مانند ما که در حال بررسی ارتباط بین فیزیک کوانتوم و قانون جاذبه عجیب و غریب نتایج برخی از آزمایشات انجام می شود. دو شکاف آزمایش تفسیر کپنهاک و گربه شرودينگر آزمایش عمده نمونه.

دو شکاف آزمایش

دو شکاف آزمایش نشان داد که ذرات انرژی می تواند وجود داشته باشد در هر دو ذرات و شکل موج و عمل صرف مشاهده توسط یک ناظر می تواند ذرات به رفتار متفاوت از آنچه آنها رفتار قبلا (بدون نظارت).

تفسیر کپنهاک و گربه شرودينگر

تفسیر کپنهاگ همچنین ادعا می کند که ذرات می توانند یک شکل موج یا ذرات فرم بسته مشاهده است. در کلمات ساده به این معنی است که حوادث می تواند به نوبه خود با توجه به قانون مشاهده است. شرودينگر فیزیکدان که پیشنهاد شرودينگر گربه آزمایش فکری برای توضیح این بهتر است. با توجه به این آزمایش ذهنی گربه (فرض) است که محصور در یک جعبه با رادیواکتیو و ضد اسید hydrocyanic می تواند مرده و زنده در همان زمان با هر دو کشور واقعی بودن.

نتیجه نهایی آزمایش بستگی مشاهده شده در زمان باز کردن جعبه برای بررسی در گربه. با توجه به تفسیر کپنهاک عمل مشاهده است که عامل تعیین کننده است که تعیین کننده واقعیت از نتیجه.

استفاده از فیزیک کوانتوم به قانون جاذبه

ما فکر فرآیندهای یک شکل از انرژی و minutest بخشی از این انرژی به نام کوانتوم است. ما در حال حاضر می دانیم که فیزیک کوانتوم می گوید که این کوانتومی می تواند وجود داشته باشد یا به عنوان امواج یا ذرات. ما همچنین می دانیم که این تصمیم از کوانتوم به ارائه خود را به عنوان امواج یا ذرات وابسته است / می توان تغییر با توجه به قانون نظارت توسط ناظر.

در درک عمیق تر از آنچه ما می توانیم استنباط این است که فرآیندهای تفکر ما می توانید پروژه / ایجاد یک واقعیت است که واقعیت کاملا وابسته به عمل مشاهده توسط ما. و یا در بیشتر عبارت ساده تر ما دیدن آنچه که ما باور داریم / می خواهید برای دیدن. ما ایجاد واقعیت خود با توجه به انرژی آزاد شده توسط فرآیندهای تفکر ما.

[ad_2]