زمان پخش برنامه درسی ۲۴ فروردین

[ad_1]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

از ساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی)

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ۸:۲۰ درس کاروفناوری پایه ٩

ساعت ۸:۲۰ تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸

ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ٧

ساعت ٩ تا ۹:۲۰ درس عربی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس بازی وریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس فارسی ونگارش پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس فارسی ونگارش پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس علوم تجربی وتفکر پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی ونگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمامی رشته‌ها

ساعت ١۵ درس دین وزندگی١ پایه١٠ رشته تجربی وریاضی

ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ۱ پایه١١ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶ درس زیست شناسی ۲ پایه١١ رشته تجربی

ساعت ۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته تجربی

ساعت ١٧ درس فارسی ۳ پایه١٢تمامی رشته‌ها

ساعت ٢٢ تا ۲۲:۳۰ درس فیزیک ۳پ ایه ۱۲ رشته ریاضی

ساعت ۲۲:۳۰ تا ٢٣ درس نگارش ۳پ ایه١٢تمامی رشته‌ها

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ٨:۴۵ تا ٩: ١٠ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩: ١٠ تا ٩:٣۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۴۵ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش‌ها – پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ١٠:۴۵ تا ۱۱:۱۰ درس طراحی و ساخت مبلمان اداری – پایه١١ رشته صنایع چوب -شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت١١: ١٠ تا ١١:٣۵ درس کاربرد تولید محتوا -پایه ۱۲_ رشته رایانه شاخه کاردانش

ساعت ١١:٣۵ تا١٢درس دامنه و فضای میزبانی وب – پایه١١- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش

[ad_2]

Source link