زمان پخش برنامه‌های درسی شنبه ۲۳ فروردین

[ad_1]

  برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩.

ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه۸.

ساعت ٨:۴۵تا ٩:١٠ درس عربی پایه ٧

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣٠ درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکرپایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک١ پایه١٠ رشته علوم تجربی

ساعت١۵درس فارسی١ پایه١٠

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه١١

ساعت۱۶درس تاریخ معاصر پایه١١

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢پایه١١

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس حسابان٢ پایه١٢

شبکه ۴:

ساعت ۸تا۸:٢۵درس عربی، زبان قرآن ١ پایه۱٠ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی، زبان قرآن٣ پایه ١٢ علوم و معارف اسلامی

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ علوم و فنون ادبی ۲پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ٩:٣۵تا١٠درس ریاضی و آمار٣پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس علوم و فنون ادبی ۳پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱٠:٢۵تا١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان۴-پایه١١شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ١٠:۵٠ تا١١:١۵درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

ساعت١١:١۵تا١١:٣۵درس دانش فنی رشته ماشین ابزار پایه١٠ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت١١:٣۵تا١٢درس عربی٣ پایه١٢مشترک بین تمام زمینه‌ها

[ad_2]

Source link