زمان برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین

[ad_1]

  برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨: ٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

ساعت٨: ٣٠ تا ٩ درس عربی پایه ٨

ساعت٩ تا ٩: ٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٧

دوره ابتدایی:

ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢: ٣٠ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس زیست شناسی١

ساعت ١۵ درس زیست شناسی٢

ساعت ۱۵:٣٠ درس عربی پایه١١

ساعت ۱۶ زیست شناسی پایه١٢

ساعت ۱۶:٣٠ دین و زندگی پایه١٢

ساعت ١٧ درس فیزیک پایه ۱۲ رشته ریاضی -فیزیک

ساعت ٢٢ درس زبان شیمی پایه١٢

ساعت ٢٢: ٣٠ درس ریاضی پایه١٢

شبکه ۴:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و معارف انسانی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس جامعه شناسی١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩: ٣٠ درس عربی، زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰ تا ١٠ درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس احکام ٣ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس تاریخ٣ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ١١: ٣٠ درس ارتباط موثر پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ١١: ٣٠ تا ١٢ درس قالی بافی درجه ٢ پایه ١٠ (چله کشی) شاخه کاردانش

[ad_2]

Source link