دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

ساختار پمپهای دوزینگ : محرکه عموماً محرکه همین پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC به دور ثابت می باشد. عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC به دور ثابت می باشد. همین دبی را میتوان به شکل یک موج سینوسی نشان داد. در اختیار گرفتن دبی پمپ تزریق ها به وسیله ارتفاع کورس رفت و رجوع دیافراگم یا پیستون شکل می‌گیرد و در برخی دیگر از پمپ تزریق ها به وسیله تعداد ضربه (پالس) دیافراگم کنترل دبی رخ میگیرد. دوزینگ پمپ و صنایع شیمیایی: دوزینگ پمپ ها از حیاتی ترین و کاراترین پمپ هایی میباشند که در صنعت آیتم به کارگیری قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از اشکال مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید. دوزینگ پمپ به چه صورت فعالیت میکند؟ به طور معمول در محدوده دقیق 1 لیتر بر ساعت آغاز می شود وتا 15000 لیتر در ساعت ادامه می یابد.فشار کاری دارای دقت به نیاز عمل از1 بار تا2000 بار متغیر است. دبی پمپ های مترینگ به رخ دستی یا اتوماتیک در محدوده معین شده قابل تهیه است. در صـورت لـزوم مـي تـوان از دو ديافراگم متوالي كه روي هم قرارمي گيرند استعمال كرد كه در شکل پاره شدن يكي از آنها ديگري جلوي نشتي مايع را بگيرد. دوزینگ پمپ ها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که می توانند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آن‌ها دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ گفته می شوداز آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر می کند، بدین ترتیب هیچ یک از پمپ های ذکر شده نمی تواند به عنوان دوزینگ پمپ آیتم به کارگیری قرار گیرد. پمپ تزریق( دوزینگ پمپ )برای انتقال حجم مشخصی از سیالات در واحد زمان اصلی دقت بالا به کارگیری می شود به این ادله به آنان مترینگ پمپ نیز گفته می شود. کاربرد دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها • صنایع نفت گاز و پتروشیمی • صنعت های غذایی • صنعت های دارویی • صنعت های شیمیایی • صنایع چوب رنگ و ورقهصنایع نیشکر • صنایع فولاد • صنایع کشاورزی • بقیه صنایع صنعتی دوزینگ پمپ ها و … عمليات پمپاژ دراين دسته پمپ ها مهم استفاده ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين قدرت آیتم نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي توان افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن اهمیت اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به اشکال پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مانند تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ اضطراری مي باشد. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط حساس چه جایی و نحوه استعمال از دوزینگ پکیج چیست دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.