حمل بار در تهران

رحیمی درباره اثربخشی همین طرح نیز اظهارکرد: اجرای این طرح مطالبهای بود که مکررا از سوی شهروندان و حتی برخی از مسئولان مطرح شده بود. در همین حالت ضروری بود که برنامه ای به جهت انضباط گوشه ای و هدایت موتورسیکلت سواران متخلف اجرا شود که هم اثربخشی بالایی داشته باشد و نیز حیاتی توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه فشار معیشتی و سنگینی را به موتورسیکلت سواران وارد نکند و در عین اکنون به دغدغه مردمان در مورد مزاحمتهای ناشی از موتورسیکلت نیز پاسخ داده شود. در اتاق بار همین مدل کامیونها به تعداد بسیار پتو – ضربه گیر حبابدار وکارتنهای منحصر به جهت قرار دادن در بین لوازم و پرهیز از صدمه دیدن اسباب و اثاث قرار داده میشود. تدریس مختصری هم در به عبارتی محل به این افراد دیتا خواهد شد. رحیمی در نقطه نهایی بعضا از موتورسیکلت سواران را اقشاری زحمت کش توصیف کرد و ادامه داد: ما این را میدانیم که بعضی افراد از روش موتورسیکلت معیشت خویش را تامین میکنند. وی از شهروندان هم خواست که در اجرای هرچه خوبتر همین طرح پلیس را همراهی نمایند و گفت: حتمی میباشد مسئولان و مدیران شرکتهایی که از سرویس ها موتورسواران به کار گیری می‌نمایند نیز در این راستا مشارکت داشته باشند و بتوانیم اساسی ملازمت و همراهی تمام دستگاهها همین طرح را اجرا کنیم. حتی در دورهای اجرای طرح بازخورد مهم تخلفات موتورسیکلت سواران باعث به ارتقا چشمگیر موتورسیکلتهای رسوبی در پارکینگهای نگهداری از خودرو و موتورسیکلت شد و کار را تاجایی پیش موفقیت که پلیس بدون چاره به اجرای طرح ویژه و ارائه تسهیلات به جهت ترخیص حدود ۸۰۰ هزار دستگاه از همین موتورسیکلتها شد. پلیس اصلی چه تخلفاتی از سوی موتورسواران بازخورد میکند؟ وی درباره اینکه پلیس حساس ارتکاب چه تخلفاتی از سوی موتورسیکلت سواران عکس العمل خواهد کرد،؟ اما در این در بین اعتنا به معیشت موتورسیکلت سواران و زندگی آن ها نیز موضوعی است که باید گزینه توجه قرار بگیرد و پلیس هم اعلام کرده که نسبت به این مسئله بیتفاوت نخواهد بود. سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت درباره همین طرح که بناست از فردا (شنبه ۳۰ بهمن ماه) به اجرا دربیاید، به ایسنا گفت:پس از انجام اقدامات کارشناسی و باز‌نگری طرحها و اقدامات مختلف، در نهایت طرح ساماندهی و انضباط منتخب موتورسیکلت سواران مهم همین طریق مورد پذیرش قرار گرفته و سازه شد تا از روز شنبه همین طرح حساس محوریت پلیس هدایت و رانندگی و امداد بقیه پلیسها در ۱۰۰ نقطه از تهران تسمه حمل بار غیرمتعارف کلیدی موتور سیکلت به اجرا دربیاید. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حساس تسمه حمل بار صدا وب تارنما خویش باشید.