جذابتر میشود/ به محیا دهقانی گفتیم فصل اول سریال را نبیند – خبرگزاری آنا

در هفتهٔ اول نوامبر ۲۰۱۰، این سریال به جهت اولین توشه در سطح بینالمللی در شبکههای بینالمللی فاکس پخش شد. نهایی پادشاهی برای اولینبار سال 2015 پخش شد و از بر روی رمانهایی بهنام داستانهای ساکسون اقباس شده است. سقوط شوالیه، داستان شوالیههای معبد میباشد که از مملکت مقدس، عازم یافتن استکان مقدس میشوند. شبکۀ ویتیام از مرزو بوم بلژیک توانسته این اثر خیرهکننده را در فضای تاریخی اروپایی بسازد و به مخاطب عرضه کند. ابتکار شبکۀ اچبیاو در خروج از فضای تاریخی اروپایی و پرداختن به مقطع ممنوعیت الکل در آمریکا ریسک بزرگی به جهت همین کانال بود، ولی اقبال با اچبیاو همپا بود و با کارگردانی مارتین اسکورسیزی (برای نصیب ابتدایی) و بودجهای هنگفت، امپراتوری بوردواک توانست زیاد برنده شود و جوایز اکثری هم کسب کند. بازیگران و ماجراهای فیلم از دلایلی بودهاند که تماشاگران را اهمیت قسمتهای متفاوت همین سریال ملازم کردهاند. در اخیر فهرست، سریالهایی آمده به انتها رسیدهاند و میتوانید اصلی تصور راحت، مجموعهای بهترینهای دنیا را که خود را اثبات کردهاند در اختیار داشته باشید. بیبیسی مسئول تولید تودورها بود و توانست حیث بینندگان را مهم قصه مناسب، داستان پیوسته، صحنههای جذاب و بازی خوب جلب کند. قابله را صدا بزن مانند اکثر وقت ها سریال های تاریخی خارجی در بریتانیا و انگلستان حادثه میافتد و بیبیسی آن را سریال کره ای عشق 020 نصیب 3 ساخته است. به طور معمول هنگامی سریالی به جهت فصلهای متفاوت تمدید ایجاد می شود، یعنی حساس اقبال عمومی مخاطبان و بینندگان سریال کره ای ما همگی مرده ایم نصیب ۲ روبهرو شده است. اگر‌چه تاج از نظر تاریخی ظریف نیست و اما به جهت جذابیت سریال، تحریف تاریخ طبیعی است، پیروزی آن اهمیت جوایز زیادی که اخذ کرده تماماً تضمین شده است. به جز سری اول، سری دوم و سوم نیز ساخته شد که هیچکدام به اندازه سری اول به پیروزی نرسید. آنا: این شبها که فصل دوم سریال «نجلا» در درحال حاضر پخش است چه بازخوردهایی در مورد این عمل داشتید؟ پیروزی کارگر بهقدری بود که پیش از نقطه نهایی فصل اول، تولید فصل دوم تأیید شد.