جدول زمانی مدرسه تلویزیونی؛ جمعه ٢٩ فروردین

[ad_1]

 بر اساس جدول شماره ۴٩ برنامه مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز جمعه ٢٩ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٢۵درس نگارش پایه ٩
ساعت ٩:٢۵تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه۸
ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧
ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵درس کار و فناوری پایه ٧

دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی، زبان قرآن١ پایه١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه۱٠ تمام رشته‌ها
ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۶ درس فیزیک ٢ پایه۱١رشته علوم تجربی
ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢
ساعت ١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس اخلاق اسلامی١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس اخلاق اسلامی٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس احکام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ۱٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠درس عربی٢-پایه١١-مبحث جارو مجرور -مشترک تمام زمینه‌ها

ساعت۵٠:١٠ تا ۱١:١٠ درس کارگاه طراحی و دوخت لباس -پایه١٠ مبحث تاریخ لباس ایران – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت١٠: ١١تا ١١:٣۵ کارگاه رنگ کاری چوب، رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه‌های ١١ و ١٢ – شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ درس مبانی هنر‌های تجسمی -پایه ١٠-رشته گرافیک مبحث کنتراست رنگها، شاخه فنی و حرفه‌ای

[ad_2]

Source link