بهترین برنامه بدنسازی برای افزایش حجم در آقایان!

بهعنوان نمونه پس از انجام ست اولیه یک دقیقه استراحت دارید آنگاه ست دوم را اجرا کرده البته 30 ثانیه استراحت خواهید داشت و در سپس از ست سوم 15 ثانیه اذن استراحت دارید. هیچ یک از تحقیقات علمی انجام شده در راستا زمان استراحت و ارتباط آن بر چربی سوزی، به همین نتیجه نرسیدهاند که دوران استراحت کم میان ست ها منجر افزایش چربی سوزی میشود. سیستم تمرینی هرمی اشکال متمایز دارد؛ من جمله میتوان به اشکال هرمی وزنه، هرمی تکرارها و هرمی دوران استراحت (هرمی حساس استراحت موقت) اشاره نمود. چون چیزی که حساس است زمان تحت تنش است. اهمیت در حیث گرفتن این موضوع که شما در ست اول سنگینترین وزنه را انتخاب میکنید، در صورتی که عضلات را بهخوبی گرم نکرده باشید احتمال چه جوری برنامه بدنسازی بنویسیم آسیبدیدگی ارتقا مییابد. به جهت رویا رویی اهمیت اصل سازگاری و آشنایی اساسی انواع سیستمهای تمرینی بدنسازی دارای تنورز یار باشید. همین مدل را میتوان مشهورترین سیستم تمرینی در بدنسازی دانست. در ادامه به معرفی گونه های سیستم تمرینی در بدنسازی که از کاربرد بیشتری برخوردار میباشند و به جهت عبور از این یکنواختی تمرین به کار گیری میشوند، میپردازیم. برهان شماره یک تغییر تحول برنامه تمرینی و همچنین واضحترین ادله که میتونیم به جهت ویرایش برنامه بدنسازی ارائه دهیم، به این استدلال میباشد که شما علیرغم کارایی و کوشش متعددی که در اجرای برنامه بدنسازی دارید البته در نهایت به آنچه که میخواستید نرسیدید. زیرا یک برنامه ممکن است بر بر روی فرد دیگر هیچ تاثیری نداشته باشد! عضله سازی یک هدف طولانی مدت است اما شما با انجام این برنامه بدنسازی و پس از شش هفته به حجم عضله ها بالایی دست پیدا خواهید کرد. خبرورزشی/ ورزش و سلامتی؛ عضله سازی و رشد ماهیچه تا زمانی ادامه خواهد داشت که بدن در حالت جدید تمرینی قرار گیرد. ست دوم دارای وزنه 70 کیلوگرمی و 10 تکرار انجام می دهید و تا انتها ستهای پیشنهادی در برنامه تمرینی به همین روش ادامه میدهید. همین پروسه تا اواسط ستها ادامه پیداکرده و پس از آن بالعکس شده یعنی مقدار وزنه کمتر پیداکرده و تعداد تکرارها مضاعف میشود.