بهترین بازی های فکری رومیزی برای بزرگسالان

آنچه درین سیر تحول فکری روشنفکران ما به آن دست یافتند استقلال درقضاوت است . هیچکس به وضعیت پیشکسوتان رسیدگی نمی کند. ولی مدت زیادی نمی تواند به شرکت در این بازی های دسته جمعی ادامه بدهد. ا که درتحت اوضاع فوق العاده پیچیده داخلی ومنطقوی تشکیل شده بود از یک طرف با مقاومت مردم وازجانب دیگر با دسایس سازمان یافته وتحریکات مسحلانه خارجی روبرو گردید .رژیم که توانایی مقابله درخودرا نمی دید با دعوت مکرر از اتحادشوروی موجبات مداخله نظامی آن کشور را فراهم نمود . اما بی موازنگی درسیاست های داخلی وخارجی ،عدم موفقیت درتطبیق پلان هفت ساله ، پرکردن خلای دموکراسی نیم بند دوران سلطنت با سیاست های سرکوب وفشار وبرخلاف انتظار ، عدم سهم دهی بیشتر نیروهای سیاسی دراداره دولتی وغيره از يکسو و آغاز مبارزه مسلحانه برای سرنگونی اش از طریق پاکستان از جانب ديگر،باعث آن شد که کشور قدم به قدم بسوی بی ثباتی واختناق مزید سیر قهقرایی را بپيمايد.

زبون زد بازی فکری خ. ا با سپری شدن صرف سیزده سال از تأسیس آن درنیجه شرایط پیچیده داخلی ومنطقوی وجریانات مشکوک درون حزبی در 7 ثور 7 5 3 1 به قدرت سیاسی دست یافت . وقبل از آنکه به تطبیق کدام برنامه اصلاحی توفیق حاصل نماید ، درنتیجه اختلافات ، خیانت های آشکار وپنهان ومداخله بلاانقطاع خارجی ، درموضع دفاعی ودرمسیر یک جنگ فرسایشی وتحمیلی قرارگرفت وبارسیاست های ملی ومنطقوی بمراتب بزرگتر از توانی اش ، چون مداخله وحضور نظامی شوروی وسیاست تبد یل کردن افغانستان به ویتنام شوروی از جانب امریکایی ها ،بالای شانه های آن قرارگرفت ، باوجودیکه توانست دربرابرهمه مشکلات مقاومت نماید درفرجام درنتیجه توطه های بین المللی وداخلی مجبور شد تن به انتقال قدرت به به اصطلاح مجاهدین دهد.درحالیکه دردوران حاکمیتش در مبارزه علیه مداخلات خارجی وبنیادگرای در حدود پنجاه هزارعضو را ازدست داده بود تا آخرین عضو متلاشی شد. اما نبود رهبری واحد ویکپارچه ، با ایثار ومصم در راه تدوین وتطبیق برنامه های اصلاحی ، تلاش برای انحصار قدرت شخصی ، بی موازنگی در برخورد با مسایل ملی واتنیکی وعقاید مسلط در جامعه وسرکوب دگراندیشان ، عدم مطالعه دقیق جامعه در تدوین وشتابزده گی درتطبیق برنامه ها ، بلند پروازی ها وتلاش پرش از مراحل قانونمند تکامل ورشد جامعه وغیره باعث بروز معضلات فروان جانبی گردید وبا اعتراض جامعه رو برو شد .

زیربنای این تحولات درعرصه اقتصادی دروجود سه پلان پنج ساله ودرعرصه های سیاسی واجتماعی در وجود تدوین قانون اساسی سال (3 6 9 1 ) گذاشته شد .اما نبود سهم واراده مردم دراداره کشور ، پیچیده گی جامعه وبرخورد اتنوسنتریک ( برتری جویی قومی ) حاکمیت سلطنتی با قضایای کشور، ازیکسووناکافی بودن سطح معاونت های مادی وتخنیکی کشورهای کمک دهنده ازسوی دیگر ، باعث آن میشد که رشد کشور با کندی صورت گیرد . کودک یک ساله در این سن و سال چون بر امر راه رفتن تسلط پیدا کرده است دوست دارد دنبال شما راه بیفتد و کارهایتان را تقلید نماید. این ها مثال هایی است که نشان می دهد بهترین روش برای آموختن مهارت حل مسئله، بیان آن در قالب بازی است. سیستم و رویکردی که هر نوع بازی فکری در پیش دارد برای حل مسايل به روش سرگرم کردن کودک است، هر چه کودک با بازیهای فکری مختلفتری مشغول باشد، ناخودآگاه در سایر اسباب بازیهای فکری که تجربه به دست آورده است برای حل مسائل در لوازم بازی دیگر بهره خواهد برد.

بازی فکری 4 تایی نیروی های تحول طلب ، درکشورهای عقب مانده ، که تحولات دموکراتیک با سمتگیری سوسیالستی را راه حل عقب ماندگی کشور های شان تشخیص نموده بودند ، ازین عقاید ونظریات که عمیقأ جاذبه روشنفکرانه داشت بحیث روبنای خود بهره گرفتند. امیدواریم این مطلب، ایده های خوبی برای انجام بازی دسته جمعی در اختیار شما قرار داده باشد. بازی کارتی زیر خاکی در کمتر از یک ساعت با تعداد افراد بیش از 4 نفر انجام می­شود. به این سبب در ده سال اخیر ،زیاده ترین تلاش را بخاطر راه اندازی تشکلات سیاسی بخرچ دادند. بحران سه دهه ، بخصوص ده سال اخیر کشورما که در موازات با فروریزی پرده های دودی دوران جنگ سرد رخ داد ، افغان ها را ازلحاظ سیاسی وفکری با تجارب غنی اندیشه ای مجهزنمود .

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد دانلود بازی فکری برای کامپیوتر لطفا از سایت ما دیدن کنید.