برنامه پخش آموزش دروس مدارس ۲۷ فروردین

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه پخش آموزش دروس مدارس از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش؛ چهارشنبه ۲۷ فروردین
متوسطه دوره اول:
ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩
ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس فارسی پایه ۸
ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٧
ساعت ٩ تا ٩:٢٢درس ریاضی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:
ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه۱٠ تمام رشته‌ها
ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ۲پایه ١۱ تمام رشته‌ها
ساعت۱۶ درس فارسی ٢ پایه۱١ تمام رشته‌ها
ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها
ساعت ١٧ درس فیزیک١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
برنامه پخش آموزش دروس مدارس از مدرسه تلویزیونی شبکه چهار؛ چهارشنبه ۲۷ فروردین

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس تاریخ ۱ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی، زبان قرآن۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی، زبان قرآن١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس ریاضی و آمار٢ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس تاریخ اسلام ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی-مبحث سیستم هزینه یابی مرحله ای، پایه ١٢، شاخه کاردانش
ساعت ۱۰:۵٠ تا ۱۱:١۵ درس استاندارد حسابداری صنعتی، مبحث هزینه یابی سفارشات، پایه١٢، شاخه کاردانش
ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه ریزی، رشته الکتروتکنیک، پایه١٢، شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲ استاندارد قالی بافی درجه٢، مبحث ملیله بافی قالی، پایه١٠، شاخه کاردانش

[ad_2]

Source link