استفاده از خود را تنظیم مجدد را فشار دهید تا لرزش خود را تغییر دهید

[ad_1]

در هر لحظه شما می توانید بگویید اگر این ارتعاش است که شما در حال ارسال است یا مثبت و یا منفی را شناسایی احساس شما در حال تجربه. در هر لحظه شما یک احساس است و احساس است که باعث می شود شما به منتشر می کنند و یا ارسال یک لرزش – و در ” ارتعاشی جهان وجود دارد که تنها دو نوع از ارتعاشات; مثبت یا منفی است. به طوری که شما صحبت کردن در مورد آنچه که شما نمی خواهید و منفی اعلانی اظهارات در آن لحظه شما در حال ارسال کردن و ساطع منفی لرزش. قانون جاذبه و سپس مسابقات آن توسط شما بیشتر از همان.

شما می توانید تنظیم مجدد لرزش خود را از منفی به مثبت یکی به سادگی با انتخاب کلمات مختلف و افکار مختلف. آن را به عنوان آسان به عنوان درخواست خودتان “پس چه می خواهم؟” به من گفت قبل از زمانی که شما صحبت کردن در مورد آنچه که شما نمی خواهید و سپس بحث در مورد آنچه شما می خواهید کلمات را تغییر دهید. هنگامی که کلمات را تغییر دهید لرزش تغییرات و شما فقط می توانید نگه داشتن یک لرزش در یک زمان. به عبارت دیگر شما بازنشانی لرزش خود را. بهترین خبر این است که قانون جاذبه را به یاد داشته باشید آنچه که لرزش شما ارسال شد پنج دقیقه پیش پنج روز پیش پنج ماه پیش و یا 50 سال پیش. و قانون جاذبه نیست نگه داشتن نمره از چه مدت شما ممکن است ارسال و یا انتشار یک ارتعاش. آن را تنها چک کردن لرزش به شما ارائه الان در این لحظه و تطبیق آن با بیشتر از همان.

به خاطر قانون جاذبه همیشه مسابقات ارتعاشات در زمان حاضر (از این رو به بیان نقطه قدرت است در حال حاضر.) شما همیشه در انتخاب که آیا شما می خواهید برای تنظیم مجدد لرزش خود را و یا نگه داشتن آن را به عنوان آن است. اگر شما مانند آنچه شما در حال گرفتن آن را جشن می گیرند و در جشن خود شما بیشتر از همان از قانون جاذبه است. اگر شما دوست ندارم آنچه شما در حال گرفتن استفاده از دکمه تنظیم مجدد به لرزش خود را تغییر دهید که تغییر نتایج شما در حال تجربه.

برای مقالات بیشتر توسط مایکل Losier, Teleclass اطلاعات و یا برای خرید کتاب قانون جاذبه علم جذب بیشتر آنچه می خواهید و کمتر از آنچه که شما نمی بازدید http://www.LawOfAttractionBook.com.

© مایکل Losier 2005. شما ممکن است شامل این مقاله در ezine و یا در وب سایت شما ارائه شده شما شامل این کپی رایت بیانیه و اطلاعات زیستی تگ یافت در پایان این مقاله.

[ad_2]